Szkolenie – Kadry z pasją – kompendium wiedzy kadrowego w 2022 roku.

Termin: 29.08.2022r.

Czas trwania: 4H

Prowadzący: Kalina Kaczmarek

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Akta osobowe:

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Czy dokumentacja pracownicza składa się z czterech części – a, b, c, d?
 • Czy w poszczególnych częściach akt osobowych przechowywane są tylko takie dokumenty, jakie są wskazane w rozporządzeniu ministra rodzony, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 • Czy w aktach osobowych pracownika, prowadzonych w postaci papierowej, przechowuje się wyłącznie odpisy lub kopie dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę?
 • Czy dokumenty znajdujące się w części d akt osobowych pracownika przechowuje się w częściach dotyczących danej kary, którym przyporządkowuje się odpowiednio numery d1, d2 i kolejne?
 • Czy w części c akt osobowych znajdują się wyłącznie oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy?
 • W której części akt osobowych należy przechowywać – dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej wraz z raportami
 • Czy świadectwa pracy z poprzednich okresów zgodnie z nowym rozporządzeniem przechowujemy w aktach osobowych, a jak tak to w jakich częściach i od czego jest to uzależnione
 • Do której części akt osobowych wkładamy świadectwa pracy dostarczone przez pracownika a nie kandydata
 • Dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, w tym zasady przechowywania oświadczeń związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich oraz wniosków o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat 14 i etap zatrudnienia, na którym należy je pozyskiwać od pracowników
 • Jak często pracownik winien składać oświadczenie o udzielenie opieki nad dzieckiem do lat 14, wniosek przechowujemy w aktach osobowych czy pod ewidencją czasu pracu
 • Wniosek o wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych osób wychowujących dziecko do 4 roku życia w aktach czy pod ewidencją czasu pracy
 • Gdzie należy przechowywć deklaracji zus oraz dokumentów podatkowych (stanowisko mrpips),
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie/dokumenty potwierdzające odbycie kwarantanny lub izolacji (okres ich przechowywania),
 • Gdzie należy przechowywać dokumentację ppk i jaki jest okres przechowywania.
 • Gdzie przechowujemy informację dotyczącą długości przechowywania akt osobowych pracownika po ustaniu stosunku pracy
 • Czy jest obowiązek przechowywania informacji dotyczącej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy z tym samym pracodawcą
 • Dokumenty związane z ppk w aktach osobowych czy osobno
 • Gdzie należy przechowywać  oświadczenia z rezygnacji ulg  – polski ład
 • Jak często należy aktualizować oświadczenia dotyczące ulg zgodnie z polskim ładem
 • Kiedy mamy obowiązek przekazać pracownikowi pit -2
 • Jak długo jest ważne złożone przez pracownika  oświadczenie pit-2
 • Oświadczenie pit – 2 składa pracownik czy kandydat na pracownika
 • Stanowisko ministerstwa w sprawie przechowywania  pit w aktach osobowych
 • Dane, które mogą być podawane w świadectwie pracy oraz zasady wydawania świadectwa pracy
 • Zasady prostowania świadectwa pracy (m.in. Zasady postępowania z kopią nowego i kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy),
 • Przypadki, gdy dany pracownik będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej z różnymi okresami jej przechowywania,
 • Jakie dokumenty są umieszczane w „starych” i „nowych” aktach osobowych w przypadku pracowników, których dokumentacja pracownicza podlega dwóm okresom przechowywania zgodnie ze stanowiskiem mrpips.

2. Umowy o pracę – jak nie popłeniać błędów?

 • Ile można zawrzeć umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
 • Czy musimy zgłaszać umowy na czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia urlopu też wliczamy do limitu 3 i 33
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO),
 • Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę najważniejsze elementy
 • Jakie skutki zawarcia umowy o prace przy brakach formalnych
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę
 • Zmiany zawierania umów na czas określony – jak liczymy okresy trwania umowy i ilość zawartych umów
 • Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić
 • Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami
 • Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.
 • Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne?

3. Czas pracy bez tajemnic.

 • Jakie dokumenty należy sporządzić celem prawidłowego rozliczenia czasu pracy, gdzie i jakie i jak długo przechowujemy takie dokumenty
 • Wnioski pracownika o udzielenie dni wolnych – z jakiego tytułu
 • Zakres dokumentów wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 • Jakie dokumenty dotyczące czasu pracy teraz przechowujemy pod ewidencją czasu pracy a nie w aktach osobowych
 • Czy listy obecności przechowujemy pod ewidencją czasu pracy
 • Grafiki, harmonogramy czasu pracy – gdzie i jak długo przechowujemy stanowisko mrpips
 • Ewidencja czasu pracy miesięczna czy roczna – stanowisko mrpips
 • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • Sposoby zlecania pracy nadliczbowej
 • Kiedy należy rozliczyć nadgodziny dobowe a kiedy średniotygodniowe
 • Czy na wniosek pracownika można przenosić nadgodziny liczbowe z jednego okresu rozliczeniowego na drugi
 • Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych
 • Interpretacja mrpips dotyczące wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto
 • Różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Czy w podróży służbowej mogą wystąpić nadgodziny i jak je rozliczyć
 • Czy przy wykonywaniu pracy zdalnej mogą wystąpić nadgodziny

4. Urlopy wypoczynkowe – najważniejsze aspekty:

 • Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu
 • Zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
 • Zmiana pracodawcy w trakcie roku,
 • Urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
 • Urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • Potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
 • Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
 • Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 • Rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
 • Pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 • Urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
 • Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

5. Świadectwa pracy bez tajemnic:

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia

6. Obowiązek wdrożenia unijnej dyrektywy Work Life Balance.

 • Nowe przepisy w zakresie urlopu rodzicielskiego. (urlopy ojcowski, rodzicielski, macierzyńskie, itp.)
 • Obowiązki pracodawców

Jesteś zainteresowany tym tematem?

Ten materiał i wiele więcej obejrzysz na platformie Kadry Verte.

Zostaw nam swój adres email, poinformujemy Cię o nowościach

Cenimy sobie Twoją prywatność. Nie rozsyłamy spamu.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.